مطالب جذاب ، اس ام اس و ترول های بامزه و خنده دار سلام به وبلاگ خوش آمدید امیدوارم که در این وبلاگ بهتون خوش بگذره . http://mohammad-90.mihanblog.com 2020-05-31T12:32:54+01:00 text/html 2014-12-12T12:05:19+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد اس ام اس حکیمانه و فلسفی اذر 93 http://mohammad-90.mihanblog.com/post/152 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">بدتـــرین حالـــت ماجــرا این اســـت که طاقــتمـــان تمـــام شـــود</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">و بـــه روی خـــودمـــان نیــاوریـــم و تـــا زمــان مـــرگ ادامـــه دهیـــم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">خیلی ها اینـــطور زنـــدگی می کنند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">دســـت اندازِ کــم طاقتـــی را رد کرده انـــد و افتاده اند تـــوی ســَرازیری عــــادت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !<br> <br> .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></b></p> <div align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">.</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">مــزرعـه را</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>..</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ملـــخ هــا جــویــدنــد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">و مــا</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ..</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">بــــرایِ&nbsp; کـلاغهــا "متـــرسک" سـاختــــیم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">و ایـن بــود ،</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">شــروعِ&nbsp; جـــــهالــت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> …!</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> .</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> .</span></b></div> text/html 2014-12-10T10:18:33+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد اس ام اس جدید و سرکاری اذر 93 http://mohammad-90.mihanblog.com/post/151 <div align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﻮﻟﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻗﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﯿﻠﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :|</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> .</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> .</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ﮔﻮﭼﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻢ ﺑﻬﺘﺮﻩ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ﺩﻻﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﻮ ﮐﺒﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻪ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ﻧﻮﻥ ﻫﻢ ﮐﻪ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﯼ " ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺧﺪﺍ ﭘﺪﺭﺕ ﺭﻭ ﺑﯿﺎﻣﺮﺯﻩ " ﻧﺰﺩﯾﮏ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ﻣﯿﺸﯿﻢ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> .</span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> .</span></b></div> text/html 2014-02-07T13:41:12+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد اس ام اس عاشقانه و احساسی جدید http://mohammad-90.mihanblog.com/post/142 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">آسمان گفت که امشب ، شب توست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سرخی صورت گل ، از تب توست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">آنچه تا عشق مرا بالا برد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">بوسه گاهیست که نامش لب توست</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;<span style="color:aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">دوست داشتــَن ات ، هــَـوس نیست . . . کـه بــاشـَد و نَبــاشـد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">نفــَـــس اسـت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">تا بــــاشم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">تا باشـــی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;<span style="color:aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span></p> text/html 2013-09-07T17:15:03+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد پ نه پ جدید و خنده دار http://mohammad-90.mihanblog.com/post/139 <div align="center"><br><img src="http://www.up2www.com/uploads/1378574534111.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">دستمال کاغذی گرد کردم گذاشتم تو بینی م</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">مامان بزرگم میگه بینیت خون اومده؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">پ نه دیدم از دماغم داره هوا میاد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">گفتم حتما پنچر شدم فعلا اینو رد کنم که بادم خالی نشه</span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color:aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">رفتم مغازه میگم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> cd </span></b><b><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">دارید؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">میگه خام؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">پ ن پ تنوری باشه با قارچ و پنیر</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color:aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">میگه شما تو خونه همش سه تا بچه این؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">پ ن پ بابام مارو نمونه زده اگه مقرون به صرفه بودیم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">ایشالله خط تولید انبوه رو راه اندازی بکنه</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"></span></p> <span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color:aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><br></div> text/html 2013-08-17T07:55:27+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد چگونه یک رمز عبور مطمئن بسازیم و از آن نگهداری کنیم ؟ (خیلی جالب و مهم ) http://mohammad-90.mihanblog.com/post/138 <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">به خاطر سپردن و نگهداری رمزهای عبور</span></strong><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">استفاده از رمزعبورهای متفاوت برای حساب های مختلف هرچند که امری سخت و طاقت فرسا به نظر می‌رسد، اما از اهمیت بالایی برخوردار است. شاید تعجب کنید اما شخصی با یک حافظه متوسط به راحتی می تواند چندین رمز طولانی، پیچیده و به ظاهر بی معنی را بدون اینکه آنها را جایی بنویسد، حفظ کند. به شرطی که چند نکته مهم در ساختن و حفظ کردن رمزها را که در پایین توضیح می دهیم رعایت کند. با این کار می توانید رمزهای عبوری بسازید که حتی افراد نابغه با پیشرفته ترین نرم افزارهای رمزشکن نتوانند آنها را کشف کنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></b><b><span style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">البته همان طور که قبلا گفتیم انتخاب دیگری هم برای شما وجود دارد. می توانید رمزهای خود را در نرم افزارهایی مانند "کی پس" که دقیقا برای این کار ساخته شده اند نگهداری کنید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">به خاطر سپردن رمزهای عبور</span></strong><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">برای ساختن رمزعبور، بهتر است از کاراکترهای متنوع و روش های مختلف استفاده کنید. برای مثال</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b></p> text/html 2013-08-17T04:34:46+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد اس ام اس های عاشقانه پیامک های عاشقانه مرداد ۹۲ http://mohammad-90.mihanblog.com/post/137 <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><br></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">باور کن</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">“</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">من” تنهاترین ضمیر دنیاست و “ او ” خوشبخت ترین ضمیر دنیا</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">چون “ تو ” را دارد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سخت است</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">“</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">او” کردنِ “تویى” که همه زندگى “من” بود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ﻫﻤــــﻮﻥ </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‫</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏ﭼﻨﺪ</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ﻭ ﺑﻔﻬـــــــــﻤﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ﺍﻣـــــــﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺩﻧﯿـــــــﺎﻡ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ﺑــــــﺎﻭﺭﮐﻦ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <div align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span></div> text/html 2013-08-15T10:00:07+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد اس ام اس جوک جدید و خنده دار مرداد 92 http://mohammad-90.mihanblog.com/post/136 <div align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><br><br>این مجلسیا فکر میکنن تیمِ فوتباله که میخوان جوان گرایی کنن!بابا مملکت تا زیر ابرو غرق تو گوهه به آدم با تجربه نیاز داره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! <br> <br> </span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">از اوناشیم که هروقت دستمون رو برذیم سمتِ آسمون و دعا کردیم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">حداکثر , یه تیکه فضله ی خشکیده ی کفتر , افتاد کف دستمون</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :| <br> <br> </span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b></div> text/html 2013-08-15T09:35:10+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد اس ام اس و جوک جدید خنده دار مرداد 92 http://mohammad-90.mihanblog.com/post/135 <p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">آقا داماد چیکارن؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">تو مجلس احسنت احسنت میگن</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :|</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color:aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ﺗـﻔﺎﻭﺕ ﺑﻌـﻀﻴـﺎ ﺑﺎ ﻋﮑﺴﺎﺷـﻮﻥ مث ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻋﮑﺲ ﺭﻭ ﭘﺎﮐﺖ بستنی ﻋﺮﻭﺳﮑﻴﻪ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺘﻨﻴـﻪ…..والا</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color:aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">من معتقدم این آقا پسرایی كه ریششون كامل سبز نشده بیانُ آقایی كنن و ته ریش نذارن ،</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> &nbsp;</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">من از همین تریبون ازشون مچكر میشم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <div align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color:aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span></div> text/html 2013-08-13T06:16:56+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد ترول های بامزه و خنده دار مرداد 92 (جدید) http://mohammad-90.mihanblog.com/post/132 <div align="center"><img src="http://www.up2www.com/uploads/1376373718931.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#FF0000">_____</font><br></div> text/html 2013-08-11T12:46:34+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد اس ام اس و جوک جدید خنده دار مرداد 92 http://mohammad-90.mihanblog.com/post/131 <div align="center"><br><br><p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black" lang="AR-SA">الهی قربونت برم امروز چقد خوشگل شدی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><br> .<br> .<br> .<br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black" lang="AR-SA">خب دیگه بهتره از جلوی آیینه برم کنار</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black" lang="AR-SA">نصف جذابیت دخترا به ترسو بودنشونه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black" lang="AR-SA">دختری ک سوسک بکشه ب درد زندگی نمیخوره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black" lang="AR-SA">تو نت آگهی زده روغن مار صد در صد گیاهی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!!!!!!!!!!!!!!!!<br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black" lang="AR-SA">ای خدایا تو رو به همین وقت قسم منو بکش راحتم کن</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>....</span></b></p> <span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><br></div> text/html 2013-08-11T07:50:54+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد اس ام اس عاشقانه و احساسی http://mohammad-90.mihanblog.com/post/130 <div align="center"><br><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><br>حوالی رویاهایم که قدم میزنم میبینم خیابان را</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">با بوی باران دوست دارم </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">و خودم را با بوی تو</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>… <br> <br> <br> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC66CC">*</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#33FFFF">*</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC33CC">*</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> <br> <br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">هـدفـم را نـشـانـه گـرفـتـه ام</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . . <br> <br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">قـلـــــ[</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">♥</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">]ــــــــب تـو</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . . <br> <br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">بـدون هـدف دوسـتـت دارم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .!!! <br> <br> <br> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC66CC">*</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#33FFFF">*</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC33CC">*</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC33CC"><br> </span></b><br></div> text/html 2013-08-11T05:17:38+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد شوخی های جالب شبکه های اجتماعی (سری دوم) http://mohammad-90.mihanblog.com/post/129 <b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br><br> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲۱</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">فیسبوک مثل راهروهای دادگاه می مونه، هر کسی از یه چیزی شاکیه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br> <br> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲۲</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">وقتی هنوز یه سالت نشده پدر و مادرت هی می گن بگو بابا بگو مامان… الان می گی مامان می گه زهرمارو مامان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<br> <br> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲۳</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">یه فامیل داریم </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۲۸</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> ساله بیکاره</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">اگه دو سال دیگه بیکار بمونه بازنشسته می شه؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br></span></b> text/html 2013-08-11T05:04:48+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد شوخی های جالب شبکه های اجتماعی (سری اول) http://mohammad-90.mihanblog.com/post/128 <div align="right"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Status </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>«</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-<span dir="RTL" lang="AR-SA">امروز به داداشم می گم: کلاغه برام خبر آورده که سیگار می زنی</span><br><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">داداشم می گه: تو چی می زنی که می تونی با پرنده ها صحبت کنی؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !<br></span></b><br></div> text/html 2013-08-08T05:05:57+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد اس ام اس عید فطر 92 http://mohammad-90.mihanblog.com/post/127 <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">باده خرم عید است که در ساغر شد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">عید سعید فطر بر شما مبارک</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است / ماه مهمانی تمام و مه‌نگارم رفته است</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">با گل این بوستان تازه انسی داشتم /&nbsp; گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته است</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">عید شما مبارک</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">خدایا</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">این همه روزه بگیریم, گشنگی بکشیم, آخرشم پول بدیم تا قبول شه !؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آخه این چه مهمونی بود !؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">عید فطر مبارک</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></b></p> <div align="center"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:fuchsia">*</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="color: aqua">*</span>&nbsp;<span style="color:fuchsia">*</span></span></div> text/html 2013-08-07T07:51:35+01:00 mohammad-90.mihanblog.com امیر محمد 40 نکته شگفت انگیز و جالب درمورد مردم ژاپن http://mohammad-90.mihanblog.com/post/126 <div align="right"><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"></span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black" lang="AR-SA"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">-1</span></b>آیا میدانید که دانش آموزان ژاپنی به همراه معلمان خود هر روز مدرسه خود را به مدت 15 دقیقه تمیز میکنند ؟ که منجر می شود به ظهور نسل ژاپنی که فروتن و مشتاق پاکیزگی است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> <br> -2</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">آیا میدانید هر شهروند ژاپنی که سگ دارد یک کیسه مخصوص مدفوع سگ با خود حمل میکند؟ بهداشت و اشتیاق به آن بخشی از اخلاق ژاپنی ها است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> -3</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="AR-SA">آیا میدانید که کارگر بهداشت در ژاپن "مهندس بهداشتی" نامیده می شود و میتواند حقوقی بین 5000 تا 8000 دلار در ماه طلب کند و یک پاک کن موضوع امتحان کتبی و شفاهی است ؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"><br></span></b><br></div>